شرق چت

شرق شناسی شرق شناسي در اروپاي قرون وسطي ابتدا به عنوان يک رشته علمي بواسطه تلاش محققان براي فراگيري زبانهاي شرقي پايه گذاري شد. اما در ابتداي قرن هفدهم ميلادي و کثرت سفر به مشرق زمين پيشرفت کرده و عاملي براي شناخت بهتر و دقيق تر به شرق و شرقيان گرديد. بر اساس نظريه فرا […]